Jak pomoci?

Vážení a milí spoluobčané,
v neděli 19. června před polednem vyrazIli do všech ulic a uliček Bořetic tým dobrovolníků s pokladničkami, do kterých každý z nás mohl vložit svůj příspěvek na opravu našeho kostela.

Podařilo se vybrat 214.818 Kč. Děkujeme všem občanům, kteří byli ochotni nám přispět. Dále děkujeme všem dobrovolníkům, kteří tomuto dílu obětavě přinášejí svou námahu a čas. Poděkování patří také panu starostovi a Obci Bořetice za práci, kterou taková veřejná sbírka obnáší. I nadále bude naše obec spravovat sbírkové konto, kam je možné stále přispívat. Na tomto kontě máme téměř 226 tisíc Kč.
 

Nicméně nám stále ještě chybí podstatná část prostředků potřebných k započetí oprav. Proto prosíme ty z vás, kteří by ještě rádi darovali nějakou tu korunu na opravy, aby tak učinili prostřednictvím našeho účelově zřízeného účtu u České spořitelny číslo 2287437339/0800 - vklady na tento účet nejsou nijak spoplatněny.

Co se stane s penězi, které dáme na účet?

 Tyto peníze budou použity k proplacení faktur za opravy.

Dostanu darovací smlouvu?

Ano, samozřejmě, dostanete ji na požádání na obecním úřadě. Měli byste ale kvůli lepší identifikaci daru do textu v příkazu uvést své jméno a bydliště. Nemusíte uvádět údaj o tom, že se jedná o dar do veřejné sbírky, protože účet slouží pouze k tomuto účelu a jiné peníze než dary na opravy se na něm nemohou objevit.

Nemohu dát peníze prostě přímo farnosti?

Ano, můžete, i když příspěvek farnosti se netýká této veřejné sbírky. Přímo v kostele se konají každou neděli kostelní sbírky, a pokud chce někdo dát dar, dostane darovací smlouvu. Tyto peníze budou rovněž použity k úhradě faktur za opravy kostela.

Kolik bych měl přispět?

Tak v tom je naprostá dobrovolnost. V žádném případě to není žádná nátlaková akce. Jen prostě nevíme, kde vzít peníze, když stát prostřednictvím památkového dozoru hlídá na kulturní památce každou maličkost, přesně určuje postupy, kterými se musejí opravy provádět, a těm, kteří nechávají kulturní památky chátrat, uděluje pokuty. Farnost přitom nemá žádné příjmy kromě dobrovolných příspěvků věřících. Kdyby tedy měli opravu zaplatit jen pravidelní návštěvníci kostela, kterých jsou necelé dvě stovky, musela by 5členná rodina přispět na opravu 50 tisíci korunami.

Proč bych měl přispívat, když nechodím pravidelně do kostela?

Na to se nedá odpovědět jinak, než že uděláte dobrý skutek. A ten, kdo nemá ke kostelu vztah jako ke stánku, kde se člověk setkává s Bohem v průběhu celého života od křtu, přes svatbu až po poslední rozloučení při pohřbu, může nahlížet na kostel tak, jak to dělá stát, tím, že chrání tuto nemovitost jako své kulturní dědictví, na které je celá Evropa obzvlášť hrdá.

Tím nám vzniká trochu neřešitelná situace, kdy stát přikazuje financovat opravy, ale neumožňuje církvi, aby si vydělala peníze sama. O tom se můžete dočíst v komentáři Pavla Jajtnera, bývalého velvyslance ve Vatikánu. Ani dotace nám nespadnou do klína samy. Jsme samozřejmě státu vděčni, že nám prostřednictvím MK ČR přidělil 250 tisíc a JMK 80 tisíc korun, ale to ještě pořád dvoumilionovou opravu finančně nepokryje. Získávání dotací je navíc organizačně náročná práce. A když uvážíme, že Římskokatolická farnost Bořetice jako právnická osoba nemá žádného zaměstnance, zbývá zabezpečení všech prací od administrativy, přes technický dozor, spolupráci s památkáři, zajištění výběrového řízení i zabezpečení financí na dobrovolnících.