Je kostel naše chlouba nebo břemeno?

Na četné dotazy ohledně oprav našeho kostela by farní rada chtěla přispět k informovanosti farníků o problémech, které teď máme s kostelem jako stavbou. Zároveň poprosit pamětníky, aby se zapojili do debaty o historických souvislostech, abychom neudělali nějakou chybu z neznalosti.

Kompletní informační leták k prohlédnutí a stažení ZDE

Z důvodu načerpání nových poznatků jsme se začátkem února 2011 na našem biskupství zúčastnili odborného semináře na téma „Jak postupovat při opravě kostelů“. Ing. Vinař spolu s Ing. arch. Veselou zde vyzvedli význam kostelů jako staveb, a jak řekli – kostely vždy převyšují běžnou úroveň dobového stavitelství, jsou pokladnicí umění, památkami stavitelství a řemesel všech dob. To jsou důvody k tomu, proč je jim třeba věnovat mimořádnou péči. Dobrým příkladem by nám v tomto do budoucna mohly být zvyklosti v některých evropských zemích, kde se staví k této problematice natolik zodpovědně, že se už děti ve škole učí, jak pečovat o památky. Proto, když se takový kostel nepřetržitě udržuje, nemusí docházet k finančně velmi nákladným opravám.

V písemném textu, který jsme obdrželi, jsou uvedeny údaje o údržbě, která musí být prováděna pravidelně:

  • vegetace 2x ročně
  • čištění střešních žlabů a svodů min. 1 x ročně
  • údržba odvodňovacích rigolů (čištění, spády) min. 1 x ročně
  • kontrola a čištění dešťové kanalizace min. 1 x ročně
  • kontrola a oprava krytiny a oplechování min. 1 x ročně a vždy po vichřicích a velkém sněhu
  • drobné opravy omítek min. 1 x ročně
  • opravy vnějších nátěrů po 2 letech (podle stavu)
  • hydrofobizace po 2 – 5 letech (podle stavu)
  • oprava rozbitých oken ihned.

Některé práce je možno provádět svépomocí a některé je nutno svěřit odborníkům (např. nátěry dveří). Na tomto místě bychom chtěli požádat o pomoc především muže, protože zatímco o úklid kostela (32 žen) a elektroúdržbu (2 muži) je dobře postaráno, na výše uvedenou údržbu se musí přihlásit ochotní muži s šikovnýma rukama (samozřejmě by bylo možné údržbu zadat nějaké firmě, ale k tomu nám zase chybí peníze).
 

Věříme, že u nás šikovní muži jsou a že se může dát dohromady parta, která by se občas sešla a domluvila se na tom, co je potřeba v dané chvíli udělat. Je to záslužná práce a uvidíte, že vás bude i bavit. Pokud by se u toho vyskytla i ženská práce, nemusíte se bát, ženy se k vám vždy rády přidají.

V NASTÁVAJÍCÍCH LETECH NÁS ČEKAJÍ VELKÉ OPRAVY
 

V loňském roce jsme se dověděli, že v naší diecézi byl před 15 lety, přesně v únoru 1996, zadán stavebně historický průzkum jednotlivých kostelů, který pro náš kostel provedl pan Jiří Mareček z modřického děkanství. V něm se uvádí, co se s naším kostelem dělo od roku 1870. Co se týče střechy, v roce 1932 byl postaven nový krov, který byl pokrytý pálenou taškou vyrobenou v Poštorné. Práci tehdy provedla firma Pavelka z Klobouk (dřívější krov byl z roku 1867). Po válce v letech 1946-7 byly provedeny záchovné opravy. Dále pak byla krytina opravována v roce 1980, zároveň bylo osazeno i střešní okno.
 

V návaznosti na historický průzkum byl v červnu 1996 zadán firmě Pyrus z Brna průzkum stavu tesařských konstrukcí střechy. Vyžádali jsme si proto na děkanství příslušnou dokumentaci a zjistili, že v roce 1996 bylo třeba vyměnit na krovu 1 trám. Teď po 15 letech, kdy jsme nově zadali průzkum stejné firmě, už je jich k výměně 21. Stav krovu se nám tak rychle zhoršuje jednak proto, že jsou v dřevě přítomny živé larvy dřevokazného hmyzu, které narušují jeho strukturu, a pak taky proto, že nám děravou krytinou při každém dešti do kostela zatéká. Tím dochází k zavlhání dřeva a následně k jeho narušení a postupné destrukci. Jak známo, pro dřevo je především důležité, aby bylo suché.
 

Střešní krytina je na tom ještě hůř,

je velmi křehká. Pokrývač se na ni už neodvážil ani vstoupit! Z tohoto důvodu se uvolněné tašky na dostupných místech opravovaly zevnitř zamazáváním maltou. Bohužel stav krytiny nad presbytářem, která je z půdy nepřístupná, je takový, jak vidíte na obrázku na první straně – tašky se rozpadají, sluníčko přes ně svítí, a když prší, vlhkost se dostává až na klenbu nad presbytářem.Když jsme zjistili tento neradostný stav, dospěli jsme k závěru, že není na co čekat, a pustili se do vyřizování záležitostí potřebných k zahájení opravy. Teď už máme na stole všechna povolení, tj. závazné stanovisko památkové péče, stavební povolení, projekt k opravě i smlouvu o dílo.
 

 

NAŠE FARNOST MÁ PŘED SEBOU TĚŽKÝ ÚKOL

a tím je shánění peněz. Cena díla se blíží 2 miliónům korun. Koncem ledna jsme podali žádost o dotaci na Ministerstvo kultury a do konce února musíme podat ještě žádost na Jihomoravský kraj. Musíme samozřejmě pokračovat i ve sbírkách. Dále nás čeká oprava elektroinstalace a pak ještě další „perlička“, a tou je vypořádání se s vysokou vlhkostí uvnitř kostela. Byla zde naměřena vlhkost až 99 %. Proto se také snažíme vlhkost snižovat - zatím pomocí odvlhčovačů. A protože vlhkost je největším škůdcem památek, zavolal pan starosta Surman odborníka v oboru rekonstrukcí staveb docenta Vlčka, který spolu se všemi dotčenými orgány posoudí stav a navrhne řešení tohoto složitého problému.
 

Jak tedy odpovědět na dotaz v nadpise?

Ano, kostel je jistě chlouba Bořetic, ale hlavně je to dědictví po našich předcích. Zrovna tak je ale i břemenem, a to velkým, ale jeho oprava a údržba jsou výzvou, kterou musíme přijat.
 

Proto všechny prosíme, abychom se semkli a podle svých možností a schopností pomáhali, ať už penězi nebo vlastní prací a také modlitbou.

Svatá Anno, oslav se!